Kongre Web Sitesi Bilgi Notu

*  ULUSLARARASI TOPRAK KONGRESİ 2019  *

Türkiye Toprak Bilimi Derneği (TTBD)

Tarım ve Orman Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü (ÇEM)

ile

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi (KGTÜ)

işbirliğiyle;

Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi’nin (BMÇMS) yürürlüğe girmesinin 25’inci Yıldönümü münasebetiyle 17-19 Haziran 2019 tarihleri arasında Ankara/Türkiye’de düzenlenecek “Arazi Tahribatının Dengelenmesi Yolunda Başarılı Dönüşüm (Gelecek Görünüm)” temalı Uluslararası Toprak Kongresi

 

 

Hedefler

 

Bu kongrenin amacı, toprak ve arazi kaynaklarının mevcut ve gelecekteki eğilimlerini analiz etmek, ATD’ye ilişkin ilkeler temelinde yeni politikalar oluşturmak ve dünya genelindeki toprak ve arazi kaynaklarının sürdürülebilir kullanımına ilişkin evrensel bir mesaj iletmek üzere,  üst düzey bilim insanları, akademisyenler, uzmanlar, politika yapıcılar ve uluslararası kurumlarda faaliyet gösteren araştırmacı ve öğrencilerden oluşan geniş bir kitleye yönelik benzersiz bir platform oluşturmaktır.

 

Kongreye Kimler Katılım Sağlayacak? 

 

Uluslararası Toprak Bilimi Birlikleri (IUSS) nezdinde faaliyet gösteren araştırmacı ve uzmanlar, BMÇMS, BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; Ulusal ve Uluslararası Üniversitelerin Ziraat ve Orman Fakülteleri, Jeoloji Bölümleri, Mühendislik Fakültesi dâhilindeki Çevre Mühendislik Bölümleri ve ilgili ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları.

 

Kongrede Ele Alınacak Temel Konular  

 

ATD’nin sağlanması yolunda tarım sektörünün başarılı dönüşümü:

Gıda üretim zincirinde toprak sağlığının iyileştirilmesine odaklanma

 

Toprak sağlığı; toprağın verimliliğini sürdürme, çevre kalitesini koruma ve bitki/hayvan sağlığını destekleme gibi başlıca fonksiyonlarını ekosistem ve arazi kullanım sınırları dâhilinde yerine getirmesidir. Zararlıların ve kimyasal gübrelerin geleneksel tarımda kontrolsüz kullanımı ve  kontrol mekanizmasının işlemediği arazi/toprak yönetimi uygulamaları gibi hususlar, toprak biyoçeşitliliğine zarar verir, toprağı ürün yetiştirmeye elverişsiz kılar ve nihayetinde arazi tahribatına neden olur. Dolayısıyla, ATD’nin sağlanmasını destekleyen başlıca unsurlardan biri olarak görülen gıda güvenliğini gözeterek ve toprak sağlığını temin edecek faaliyetleri hayata geçirerek tarım sektörünün dönüştürülmesi gerekmektedir.   ATD’nin sağlanması yolunda ormancılık sektörünün başarılı dönüşümü:  Orman kaybının önlenmesine odaklanma Ormansızlaşma, değerli bitki ve yabani hayvan türlerini kalıcı olarak tahrip ettiği gibi, birincil geçim kaynağı orman olan toplulukları önemli ölçüde etkilemektedir. Birçok ülkede yerel halk, orman dönüşümüne sebep olan temel unsurlardan biri olmaktadır. Bu minvalde, birincil geçim kaynağı orman olan insanların ormanlardan daha yüksek ve sürdürülebilir gelir elde etmelerini destekleme konusu, dönüşüm stratejilerinin odak noktası haline gelmelidir. Örneğin ormanlarını koruyan yerel halk doğrudan ödüllendirilebilir. Ayrıca, insan ve Hükûmetlerin arazi kullanımına yönelik doğru karar almalarını sağlayacak girişimler, ormancılık sektörü dönüşümünün temelini oluşturmaktadır.

 

ATD dönüşüm sürecinde veri odaklı karar alma: Günümüzün gelişmiş analiz yöntemleri ve artan veri varlığı sayesinde politikaların geliştirilmesi, uygulanması ve etkilerinin izlenmesine yönelik her zamankinden daha fazla fırsat mevcuttur. Sezgi ve deneyim tabanlı kararlar yerini git gide veri odaklı karar almaya bırakmaktadır. Beklenen sonuçları öngörmek ve orta/uzun vadeli değişikliklerin izlenmesini sağlamak için ATD’nin farklı ölçeklerde yaygınlaştırılması aşamasında bu fırsatlardan istifade edilmelidir.  

 

Arazi ve toprak kaynaklarının sürdürülebilir kullanımına yönelik entegre planlama yaklaşımları

 

Geleneksel arazi kullanım planlaması, arazi yönetiminde kayda değer bir gelişme sağlamadığı gibi, arazi kullanıcılarının öncelikli hedeflerini yerine getirme konusunda genel olarak başarısız olmuştur. 2030 yılına kadar ATD hedefinin başarılması maksadıyla, arazi kullanım planlamasına yönelik sektörler arası ve mekânsal düzeyde bir yaklaşımın benimsenmesi gerekmektedir. Böylece arazi tahribatını önlemek, azaltmak veya tersine çevirmek üzere hayata geçirilen faaliyetlerin arazide mekânsal olarak optimize edilmesi yoluyla net kayıp sıfıra indirgenmektedir. Bunlara ek olarak,  arazi üzerindeki rekabet taleplerinden kaynaklanan sosyal, ekonomik ve çevresel ödünleşimler, planlama süreçleri aracılığıyla yönlendirilmelidir. Böylelikle gerekli çözümler belirlenip daha stratejik bir biçimde takip edilecek olup, tarımsal üretkenlik ve ekosistem sağlığı teşvik edilecektir.

 

ATD’ye yönelik yatırımların teşvik edilmesi

 

Arazi tabanlı doğal sermayeden beslenen toprak ekosistem hizmetleri, insanlar için birçok faydayı beraberinde getirmektedir. Bununla birlikte, toprak ekosistem hizmetlerinin sınıflandırılması ve bu hizmetlerin ekonomik değerini ortaya koyan kapsamlı bir çerçevenin geliştirilmesi konusunda hâlihazırda fikir birliği sağlanamamıştır. Dolayısıyla, toprak ekosistem hizmetlerinin önemini ortaya koyan sistematik bir yaklaşım henüz geliştirilemediğinden, karar almayı çeşitli yönetişim düzeylerinde daha fazla desteklemek gerekmektedir. Böylelikle ATD’nin izlenmesini ve ATD etki değerlendirilmesinin yapılmasını sağlamak maksadıyla, toprak ekosistem hizmetlerinin ekonomik değerlendirilmesini konu alan kapsamlı bir çerçevenin ortaya konulması önem arz etmektedir.   

 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Gerçekleştirilmesinde 

Toplumsal Cinsiyete Duyarlı ATD’nin Rolü  

 

BMÇMS’ye ait ilk Toplumsal Cinsiyet Eylem Planı, Ordos/Çin’de gerçekleştirilen COP13 sırasında kabul edildi. Bahse konu Eylem Planının genel amacı, BMÇMS sürecinde kabul edilen toplumsal cinsiyet bağlantılı karar ve yükümlülüklerin uygulanmasını desteklemek ve güçlendirmektir. Sözleşme, ATD’ye ulaşmada kadınların önemini kabul etmekte ve katılımlarının teşvik edilmesi gereken alanları şu şekilde sıralamaktadır: (i) farkındalık yaratma - programların tasarım ve uygulamasına katılım; (ii) kadın ve erkekler tarafından bölgesel ve ulusal eylem planlarının  (BEP ve UEP) geliştirilmesi, uygulanması ve gözden geçirilmesi aşamasında yerel düzeyde benimsenen karar alma süreçleri; ve (iii) özellikle yerel örgütlerin desteği yoluyla yerel düzeyde kapasite geliştirme, eğitim ve kamu bilinci.  

 

ATD’ye yönelik sürdürülebilir değer zincirleri

Arazi tahribatı, tüm işletmeler açısından kritik bir meseledir. Örneğin, kaynak varlığına ve maliyetine etki ederek şirketlerin fayda-maliyet dengesini olumsuz yönde etkileyebilir.  Bu durum yalnızca kaynağını (tarım, gıda veya ormancılık) doğrudan araziden temin eden işletmeler için geçerli olmayıp, aynı zamanda tedarik veya değer zincirleri vasıtasıyla (örneğin kimyasallar, tekstil, turizm, sigorta ve finans) arazi ile dolaylı olarak bağlantılı işletmeler için de geçerli olmaktadır. ATD’nin sağlanması, ancak arazi kullanıcılarının geçim kaynaklarının desteklenmesi gayretlerine biyofiziksel çözümlerin eşlik etmesi halinde mümkün olacaktır. Sürdürülebilir değer zincirinin ATD faaliyetlerine entegre edilmesi, ATD’nin sağlanması açısından kritik öneme sahiptir.  Ayrıca, tarım ve ormancılık ile ilişkili sektörlerin tedarik ve değer zincirlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak bakımından ATD hedeflerine ulaşmak önemlidir.